เงื่อนไขทัวร์ SEE YOU AGAIN

เงื่อนไขทัวร์ 2565

โปรดอ่านทุกข้อ และ เมื่อท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเซนต์ใบสั่งซื้อ

• ข้อเสนอนี้ เป็นเพียงใบเสนอราคา หลังจากท่านวางมัดจำแล้ว เราจะเช็คคิวรถว่าง ภายใน 7 วัน หากไม่ว่าง จะคืนมัดจำทันที 100%

• เมืองท่องเที่ยวเก่าแก่ส่วนใหญ่ ห้ามรถเข้าไปในเขตชั้นใน เพราะอนุญาตให้เฉพาะรถที่มีทะเบียนบ้านเท่านั้นเข้าไปได้ และเป็นเขต green zone ห้ามรถเข้า เป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์ เป็นถนนคนเดินเท่านั้น คนรถไม่สามารถฝ่าฝืนได้

• การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฏหมาย หากท่านสั่งให้คนรถเข้าไป และเกิดค่าปรับ ท่านต้องรับผิดชอบค่าปรับนั้น โดยปกติ จะมี 5,000 - 20,000 บาท บางครั้ง นานหลายเดือน กว่าใบสั่ง จะตามมา

• โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการเข้าแต่ละประเทศ See You Again จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือการกักกันที่จำเป็น เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่เพียงพอ จุดหมายปลายทางหลายแห่ง กำหนดให้ต้องฉีดวัคซีน และ/หรือทดสอบก่อนเมื่อเดินทางมาถึง และระหว่างการเข้าพัก นอกเหนือจากการซื้อประกันการเดินทาง ก่อนการเดินทางและระหว่างเดินทาง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดก่อนทำการจองเพิ่มเติมอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทาง เนื่องจากข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

• โปรดตรวจสอบวีซ่าของท่าน ด้วยตัวท่านเอง ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อวีซ่าใดใดทั้งสิ้น

• ท่านต้องตรวจสอบว่า วีซ่าของท่านได้จำนวนวันครอบคลุมเพียงพอต่อการไปเที่ยวหรือไม่ See You Again จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือการอยู่เกินกำหนด

• ค่าทัวร์ของเราไม่รวมค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน ที่ลูกค้าต้องดำเนินการเอง หากเราแนะนำบริษัทใด ไม่ได้หมายความว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบ เราเพียงแต่แนะนำ แต่ท่านตัดสินใจเลือกเอง และเป็นข้อตกลงของท่านต่อผู้รับจ้างนั้นๆ

• ราคานี้ต้องมีผู้เดินทางตามที่ระบุ หากมีมากกว่าหรือน้อยกว่า ราคาจะปรับตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• กรณีเกิดจราจล การประท้วง การปิดเมือง ปิดสนามบิน ทำให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกขนส่งมวลชนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายเข้าเมือง การติดเชื้อโควิดระหว่างเดินทาง การใช้วีซ่าอื่นๆ เพื่อเข้าประเทศ และถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ทำให้โรงแรมต้องจองใหม่ รถเดินทางไม่ได้ ต้องจองรถใหม่ จองตั๋วต่างๆ ใหม่ และผลกระทบอื่นๆ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ เพราะบริษัทไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และไม่ได้ค่าทัวร์ตั้งสำรองความเสี่ยงไว้

• บริษัทไม่สามารถการันตี การเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะบางครั้ง มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า แต่จพยายามสลับโปรแกรมกลับคืนมาเท่าที่เอื้ออำนวย

• หากท่านทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอก เราไม่สามารถรับผิดชอบได้

• ต้องดูแลสัมภาระด้วยตนเอง ค่าทัวร์ไม่มีค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม

• การบรรทุกสัมภาระ สำหรับรถตู้ สามารถบรรทุกได้ 6 ใบใหญ่ 3 ใบเล็ก/คันเท่านั้น ต่อคัน หากเกินกว่านี้ และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา (หากเดินทางด้วยรถตู้ จำนวน 7 ท่าน สามารถบรรจุได้คนละ 1 ใบใหญ่) ที่เหลือเป็นถุงผัา ไว้ใส่เบาะรถ

• หากมีวีลแชร์ ต้องลดจำนวนกระเป๋าลง จากเดิมที่เคยบรรทุกได้

• หากจำนวนกระเป๋า วีลแชร์ สัมภาระเกินรถตู้ ควรอัพเกรดเป็นรถโค้ช 13-19 ที่นั่ง

• ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของยุโรป เจ้าหน้าที่นำเที่ยวและคนรถต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวัน นับจากล้อหมุนและล้อหยุด และห้ามขับเร็วเกิน 100 กม. ต่อชม. ถ้าขับรถติดต่อกัน 4.5 ชม. ต้องหยุดพักรถ 30 นาที

• รถตู้ / หัวหน้าทัวร์ ให้บริการ เริ่ม Standby 8-9 น. เช้า บริการปกติวันละ 10 ชม. หากเกินกว่านั้น OT ชม.?ละ 1,500 บาท

• หลายประเทศในยุโรป มิได้อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างเสรี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่ยอมรับ กัญชาและอุปกรณ์เสพต่างๆ ให้อยู่ในรถ เรามีสิทธิทำลายทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเจ้าของรถและบริษัท

• ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองการรักษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรคประจำตัว หรือการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจำตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไปด้วย

• หากไม่ใช้บริการส่วนใด เป็นบริการแบบเหมา ไม่มีการคืนบางส่วน

• โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยึดประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

• โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัด ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่ง เพราะจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยว ที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเอง และต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม