ใบอนุญาตนำเที่ยว

 

 

บริษัท ซียูอะเกน จำกัด 
(LICENSE 11/08310)

 

 

  

VAT

REGISTER AT BANGKOK, THAILAND No. 01 255 580 24 959 

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเทศบริษัทจำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0125558024959 

 

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนการค้าเลขที่ 0125558024959  

 

บริษัทซียูอะเกนจำกัด (สำนักงานใหญ่) 

บริษัทซียูอะเกนจำกัด (สาขา 0001) 

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์

เป็นนิติบุคคลประเทศบริษัทจำกัดทะเบียนเลขที่ 0125558024959

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558024959

 

 

บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 

สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว TTAA เลขที่ 03993   

สมาขิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)  หมายเลข TTPA-O-0046 

สมาขิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(Tourism Council of Thailand (TCT) หมายเลขว.294-308   

สมาชิกสมาคมธุรกิตท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) หมายเลข ADT1-1359-1063